Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

media

Konkurs multimedialny "Imigranci w Europie"

Jaką rolę pełnią imigranci w Europie? Jaka jest ich sytuacja? Komisja Europejska ogłosiła skierowany do studentów ogólnoeuropejski konkurs multimedialny „Imigranci w Europie”. W konkursie mogą wziąć udział studenci kierunków związanych ze sztuką, grafiką lub komunikacją) ze wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i Chorwacji do zastanowienia się nad wkładem, jaki imigranci wnoszą do europejskiego społeczeństwa.

 

banner-pl.PNG

Zgłoszone do ogólnoeuropejskiego konkursu prace mają wyrażać poglądy autorów na kwestie związane z imigracją i pokazywać, jaką rolę odgrywają imigranci w naszym życiu. Mając na celu zachęcenie do konstruktywnej dyskusji i refleksji na temat sytuacji imigrantów w Europie, Komisja oferuje obiecującym europejskim twórcom szansę przedstawienia swojego punktu widzenia na ten temat.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci, którzy ukończyli 18 lat i są zarejestrowani w instytucji szkolnictwa wyższego oferującej takie kierunki jak sztuka, grafika lub komunikacja w którymkolwiek z państw członkowskich UE i w Chorwacji. Uczelnie powinny zgłosić prace swoich studentów do 21 czerwca 2013 roku w następujących kategoriach – plakat, zdjęcie i wideo.
Każda uczelnia może przedłożyć więcej niż jedną pracę w różnych kategoriach. Prace zostaną ocenione na szczeblu krajowym, a te najlepsze (maksymalnie 10 z jednego państwa) przekazane zostaną europejskiemu jury, które wybierze 30 finalistów, a następnie podejmie decyzję o tym, kto zostanie europejskim zwycięzcą w poszczególnych kategoriach. W skład jury wejdą profesjonaliści w dziedzinie komunikacji, sztuki i mediów, jak również przedstawiciele środowisk imigrantów.
Trzydziestu europejskich finalistów zostanie zaproszonych do udziału w ceremonii rozdania nagród w Brukseli, z przewidywanym udziałem Cecilii Malmström, unijnej komisarz do spraw wewnętrznych. Przyznana zostanie także nagroda specjalna, w oparciu o wyniki głosowania na stronie internetowej, której adres podano poniżej.
Uczelnie, których studenci wygrają pierwsze miejsca w wymienionych trzech kategoriach, jak również nagrodę publiczności, otrzymają nagrody w wysokości 10 tys. euro każda − do wykorzystania na cele edukacyjne.
Pełny tekst regulaminu można znaleźć na poświęconej konkursowi stronie internetowej: www.migrantsineurope.eu/

 

W roku 2011 liczba ludności na świecie przekroczyła 7 mld, a liczba obywateli krajów trzecich zamieszkałych w UE sięgnęła 20,2 mln osób . To około 4 proc. łącznej liczby ludności w UE (502,5 mln osób) oraz 9,4 proc. liczby imigrantów na całym świecie, którą szacuje się na 214 mln. Dla porównania − w Kanadzie zamieszkuje około 3,4 proc. łącznej liczby imigrantów na świecie (czyli 7,2 mln, co stanowi 21,3 proc. ludności tego państwa), podczas gdy w USA – około 20 proc. ogółu imigrantów na świecie (czyli 42,8 mln, co stanowi 13,5 proc. ludności tego państwa).